Veri Sorumlusu

Mag PVC Çanta Ambalaj Medikal Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak (bundan sonra “Mag Çanta” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği konularını önemsemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla davranarak; kişisel verilerin tutulması, korunması, işlenmesi, mevzuat dahilinde aktarımı, ne kadar süreyle saklanacağı, veri sahiplerinin hakları gibi sorumlulukların mevzuat hükümleri dahilinde uygulandığını belirtmek üzere bu bilgilendirme metni hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Mag Çanta, faaliyetlerini sürdürebilmek için ve KVKK ile ilgili kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda kişisel verileri işleyebilmektedir. Kişisel veriler gerek doğrudan gerekse dolaylı yollarla Mag Çanta web sitesi, sosyal medya vb. araçlarla yazılı veya elektronik şekilde toplanabilir. KVKK kapsamında tutulan kişisel veriler, aşağıda sıralanan amaçlarla kullanılabilmektedir:

 • Yasal yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmesi
 • Finans/muhasebe işlerinin takibi
 • Hukuki işlemlerin ve süreçlerin takibi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ya da denetimi
 • Verilen destek ve hizmetlerin geliştirilmesi veya çeşitlendirilmesi
 • Ürünlerin/hizmetlerin satış sürecinin planlanması ve yürütülmesi
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi
 • Pazarlama faaliyetlerine dahil edilecek kişilerin, tüketici davranışı ölçütleri doğrultusunda tespiti/değerlendirilmesi
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam/tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve yerine getirilmesi
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanımı ya da mevcut müşteriler için geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması
 • Tanıtım faaliyetleri amacıyla veri çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yerine getirilmesi
 • Çeşitli kanallar aracılığıyla ziyaretçiler tarafından iletilecek dilek veya taleplerin değerlendirilebilmesi ve geri dönüşler doğrultusunda iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Bunun Yasal Dayanağı

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde ifade edilen;

 • İlgili kişinin açık rızasının alınmasının zaruri olduğu hallerde açık rızasına,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin yapılmasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun yasal yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın yerine getirilmesi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması vb. durumlarında

Cumhurbaşkanlığı’nın 4 Sayılı Kararnamesi’nin 234. Maddesinin (t) fıkrası ile verilen görev ve yetkiye istinaden;

Mag Çanta ile iletişime geçilmesi ve/veya yasal ilişkinin kurulması sırasında, söz konusu ilişkinin devamı süresince ilgili kişilerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla başvuru formları, internet, web siteleri, kayıt formları, çerezler, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede kişisel veriler toplamaktadır.

Kişisel Verisi İşlenenlerin KVKK Kapsamındaki Hakları

Kanun’un 11. maddesi gereğince Mag Çanta’ya başvuran kişiler;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri kullanılmışsa bunun hakkında bilgi isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu doğrultuda yapılan işlemin kişisel verilerin gönderildiği üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Amaç, süre gibi prensipler dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren nedenlerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da anonimleştirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen kişisel verilerinin otomatik sistemler aracılığıyla incelenmesi durumunda aleyhlerine bir neticenin ortaya çıkması halinde buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Talepleriniz Hakkında İletişime Geçmek İçin

KVKK’nın, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında bulunan isteklerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimlik bilgilerini belirten belgeleri de ekleyerek aşağıda bilgileri verilecek olan adresimize veya e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

İlgili kişi, yukarıda belirtilen haklarını kullanabilmek için yapılacak başvuruda, talep edilen konuları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ait bilgi ve belgelerin başvuru sırasında eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızca gerçekleştirilecek doğrulama süreçleri sonrasında kabul edilecek olup, haklarınıza ilişkin istekleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Mag Çanta’ya aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Adres: ASO 1. Org. San. Böl. Ural cad. Dulkadiroğulları sok. No: 8 Sincan/ANKARA

Telefon: +90 312 267 49 47 ve +90 533 162 90 02

E-Posta: info@magcanta.com

Web sitesi: https://www.magcanta.com/